Ordinær generalforsamling 2020

Deltag i årets generalforsamling.

Tid & Sted: Den 26. februar 2020 kl. 19 i Lyseng hallen

Agenda iflg. klubbens vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år
 4. Behandling af evt. indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne ved varigt forfald
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes forelagt til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar og sendes til email: formand@1900tennis.dk

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

 • Orla Hoppe
 • Jan Sander Christoffersen
 • Jesper Dahl
 • Mads Christensen (suppleant)
 • Vakant (suppleant)

Under pkt. 4 vil der være en orientering om klubbens aktiviteter ift. Kongelundsprojektet

Regnskabet for 2019 kan rekvireres ved henvendelse til kasserer@1900tennis.dk

Klubben er vært ved et let traktement, hvor vi også vil sige tak til Louise for hendes indsats i bestyrelsen.

Vi håber at se rigtig mange af jer! Vel mødt.