Vedtægter

§1 Formål

1.1 Århus 1900 Tennis er en afdeling af hovedforeningen Århus 1900.
1.2 Afdelingens formål er at virke for tennisspillets udbredelse og give dens medlemmer den bedst mulige adgang til at dyrke spillet, såvel udendørs som indendørs. Afdelingens formål omfatter ligeledes drift af anlæg og café.
1.3 Bestyrelsen fastsætter rettigheder for spil såvel udendørs som indendørs eller i kombination heraf, herunder budget for det kommende foreningsår.

§2 Medlemsskab

2.1 Medlemsskab gælder for 1 år ad gangen (1. april – 30 marts).
2.2 Indmeldelse
Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent efter bestyrelsens anvisninger. Kvitteringen er medlemsbevis og angiver klubrettigheder og pligter.
2.3 Eksklusion
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil.
Beslutning herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusion. Et medlem, der er ekskluderet, kan appellere afgørelsen til hovedbestyrelsen, jvf. Århus 1900’s hovedforenings love §4, stk.2.
2.4 Æresmedlemsskab
Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem. Æresmedlemsskabet kan tildeles personer, der i en årrække har udført en særlig stor og værdifuld indsats for klubben.
Æresmedlemsskabet honoreres med klubbens nål, og det giver derudover livslang kontingent-fritagelse for så vidt angår udendørs tennis.
2.5 Kontingent
Kontingent fastsættes for 1 år ad gangen af bestyrelsen og opkræves forud. Bestyrelsen kan fastsætte forfaldsterminer. Indmeldelse i løbet af et regnskabsår giver normalt ikke ret til reduceret kontingent.

§3 Generalforsamling

3.1 Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter og foreningens love foreskriver, den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.
3.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned, senest 15 dage før hovedforeningen Århus 1900’s ordinære repræsentantskabsmøde.
3.3 Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel og offentliggøres på klubbens hjemmeside (www.1900tennis.dk) og ved opslag i klubhusene. Klubbens regnskab kan efterses på klubbens kontor.
3.4 Forslag, der ønskes forelagt på en generalforsamling til vedtagelse, kan fremsættes af bestyrelsen og ethvert medlem og skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal optages på dagsordenen med angivelse af det væsentligste indhold. Forslaget kan efterses på klubbens kontor og hjemmeside.
3.5 Stemmeret på ordinær og ekstraordinær generalforsamling har enhver der er fyldt 18 år, der har indbetalt kontingent inden 30/6.
Stemmeret kan på foreningens generalforsamling kun udøves ved personligt fremmøde samt iht fuldmagt, idet dog ingen kan repræsentere mere end 5 medlemmer iht. Fuldmagt.

§4 Dagsorden for generalforsamling

4.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne ved varigt forfald
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

§5 Generalforsamlingens ledelse og afstemninger

5.1 Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen.
5.2 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog §9.
5.3 Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
5.4 Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger tages til referat, der skal underskrives af dirigenten.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
6.2 Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 3.

§7 Vedtægtsændringer

7.1 Ændringer i vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtages forslaget indkalder bestyrelsen med et varsel af 3 uger til en ny generalforsamling, hvor forslaget ligeledes sættes under afstemning. For at opnå gyldighed skal forslaget på den nye generalforsamling ligeledes opnå 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
7.2 Indkaldelse sker på den i § 3 anførte måde med et varsel af 14 dage til den nye generalforsamling.

§8 Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kasserer samt 4 øvrige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.
8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert andet år (lige årstal) vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år (ulige årstal) vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

§9 Tegningsret

9.1 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Over bestyrelsens forhandlinger laves et referat.
9.2 Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kassereren. I alle sager, der angår, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt investeringer og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal den samlede bestyrelse godkende, ligesom generalforsamlingens godkendelse skal foreligge. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordens- og banetegningsregler.

§10 Regnskab

10.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
10.2 Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og status til revisor. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning.
10.3 Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, jvf. §3.3.

§11 Klubbens opløsning

11.1 Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i den anledning særligt indkaldt generalforsamling. Det kræves, at der til denne generalforsamling er mindst halvdelen af klubbens medlemmer til stede eller iht. fuldmagt. For forslagets vedtagelse kræves tillige, at 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede eller iht. fuldmagt.
11.2 Ved opløsning tilfalder klubbens midler Århus 1900’s hovedforening.

Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling
April 2015